STATUT
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W STRZELCACH

 

Nazwa przedszkola

§ 1

Przedszkole nosi nazwę; Gminne Przedszkole w Strzelcach.

§ 2

Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady przedszkola lub rady pedagogicznej.

§ 3

Nazwa jest używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Gminne Przedszkole 99-307 Strzelce ul. Główna 10 tel. 356-66-12, regon 000903682, NIP 775-23-15-276.

Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy o treści: Gminne Przedszkole w Strzelcach.

 

Inne informacje o przedszkolu

§ 4

 1. Przedszkole działa na zasadzie jednostki budżetowej.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Zarząd Gminy, a w jego imieniu działa Wójt Gminy Strzelce.

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

 

Cele i zadania przedszkola

§ 5

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

 1. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;

 2. zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

 3. dąży do wszechstronnego rozwoju wychowanka i doprowadzenia go do takiego stanu rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;

 4. kształtuje, rozwija otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia;

 5. pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziny (opiekunów).

§ 6

Przedszkole realizuje zadania wynikające z prawa oświatowego oraz rozwoju i kształcenia, w szczególności w zakresie:

 1. udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspomagania ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się w szczególności poprzez:

 1. współpracę nauczycieli z psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 2. przekazanie rodzicom informacji o pracy poradni specjalistycznej;

 3. skierowanie wychowanków w miarę potrzeb, do właściwej poradni i współpraca z psychologiem prowadzącym,

 4. prowadzenie udokumentowanych obserwacji pedagogicznych,

 5. stymulowanie indywidualnego rozwoju wychowanków,

 6. korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych niezbędnych w procesie nauki czytania i pisania - we współpracy z psychologiem i rodzicami.

 1. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z zakresem określonym przez specjalistów. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków powinna wynosić od 15 - 20, w tym 3-5 niepełnosprawnych.

 2. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania, poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na zasadzie uznania prawa do nauczania języka ojczystego, historii i kultury oraz organizację w ramach planu zajęć przedszkolnych nauki religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). Przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków. Dla mniejszej liczby wychowanków lekcje religii w przedszkolu winny być organizowane w grupie międzyoddziałowej.

Jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków, organ prowadzący przedszkole, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie między-przedszkolnej lub w poza przedszkolnym punkcie katechetycznym.

Liczba wychowanków nie powinna być mniejsza niż trzy. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze Kościoła. Do realizacji nauki religii przedszkole zatrudnia nauczyciela-katechetę (zgodnie z Kartą Nauczyciela) wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego przez odpowiednie władze kościoła. Przedszkole realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami, a w szczególności:

 • organizuje sytuacje i działania umożliwiające poznawanie oraz rozumienie siebie i innych;

 • tworzy warunki sprzyjające nabywaniu umiejętności poprzez działanie;

 • tworzy okazje do odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;

 • pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości;

 • indywidualizuje proces wychowania i nauczania;

 • organizuje różnorodne formy kontaktów z rodzicami, umożliwia im udział w codziennym

 • życiu przedszkola.

 1. W czasie pobytu w przedszkolu za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel, któremu dyrektor powierzył dany oddział, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. W czasie dłuższych wycieczek opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele i inne osoby pełnoletnie (w uzgodnieniu z dyrektorem) zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Podczas spacerów i wycieczek nauczycielowi towarzyszy woźna oddziałowa, jeżeli grupa liczy więcej niż 15 dzieci.

Jeżeli w czasie wycieczki pieszej dzieci muszą przekraczać jezdnię, po której poruszają się pojazdy, należy zapewnić opiekę jednej osoby dorosłej na grupę 15 dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz jednej osoby dorosłej na grupę 10 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

W czasie przemieszczania się publicznymi środkami lokomocji obowiązuje opieka co najmniej jednej osoby dorosłej na 10 dzieci bez względu na wiek przedszkolaków.

Przed każda wycieczką poza teren przedszkola nauczyciel powinien przedłożyć dyrektorowi kartę wycieczki i dokonać wypisu w książce wyjść.

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione na piśmie inne osoby pełnoletnie zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Organy przedszkola

§ 7

 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców

 4. rada przedszkola.

 1. Kompetencje dyrektora przedszkola:

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny;

 3. Diagnozuje i ocenia efekty pracy nauczycieli w zakresie realizacji zadań statutowych placówki;

 4. Udziela pomocy w sprawach kształcenia, wychowania i opieki;

 5. Inspiruje do podejmowania działalności innowacyjnej;

 6. Wnioskuje w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 7. Zapewnia bieżącą informację o obowiązujących przepisach prawa oświatowego;

 8. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;

 9. Zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli;

 10. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

 11. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 12. Realizuje uchwały rady pedagogiczna podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 13. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno-fmansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

 14. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki;

 15. Określa szczegółowy zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych;

 16. Decyduje o przyznaniu nagród i kar porządkowych;

 17. Ustala terminy dni dodatkowo wolnych od pracy oraz terminy urlopów poszczególnych pracowników;

 18. Wykonuj e inne zadania określone prawem do wypełniania funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i kierownika zakładu pracy a także określone przepisami prawa oświatowego.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą przedszkola, z radą pedagogiczną oraz z radą rodziców.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planu pracy placówki;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola;

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola;

 2. projekt planu finansowego przedszkola;

 3. wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. współdziałanie w sprawach związanych z nauką i wychowaniem dzieci;

 2. występowanie z wnioskami i opiniami do rady przedszkola, rady pedagogicznej i dyrektora placówki dotyczącymi wszystkich spraw placówki;

 3. w celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

 4. organizowanie pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej (losowej);

 5. udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej w organizowaniu wycieczek przedszkolnych, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych oraz prowadzeniu innych zajęć.

 1. Rada przedszkola:

 1. W skład rady przedszkola wchodzą w równej liczbie:

 1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;

 2. rodzice wybrani przez ogół rodziców;

 3. inne osoby, o które może być rozszerzony skład rady zgodnie ze Statutem.

 1. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

 2. Tryb wyboru członków rady przedszkola określa Statut przedszkola.

 3. Kadencja rady przedszkola trwa 3 lata. Statut przedszkola może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu rady.

 4. Rada przedszkola uchwala regulamin swej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.

 5. W posiedzeniach rady przedszkola może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

 6. Do udziału w posiedzeniach rady przedszkola mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

 7. Powstanie rady przedszkola pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola Ba łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

 1. rady pedagogicznej

 2. rady rodziców.

 1. Rada przedszkola uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, a także:

 1. uchwala Statut Przedszkola;

 2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola i opiniuje plan finansowy przedszkola;

 3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

 4. opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola;

 5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 1. W przedszkolu, w którym rada przedszkola nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

Dla potrzeb prawidłowej realizacji podstawowych funkcji przedszkola odbywa się stała współpraca jej organów, która jest realizowana poprzez:

 1. zebrania spotkania,

 2. rozmowy indywidualne przedstawicieli,

 3. zamieszczanie informacji za wyznaczonej tablicy ogłoszeń.

7. Współdziałanie organów przedszkola podlega zasadom:

 1. zapewnienia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą;

 2. zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;

 3. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki poprzez zainteresowane strony nie będącej zaangażowanej w sporze, podczas zebrań ogólnych i rozmów indywidualnych z dyrektorami przedszkola.

 

Organizacja przedszkola

§ 8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 2. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20 wychowanków, w tym 3-5 niepełnosprawnych.

 1. W uzasadnionych przypadkach (np. warunki lokalowe), za zgoda organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może ulec zmniejszeniu.

§ 9

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem wybranego programu, spośród znajdujących się w wykazie MEN programów wychowania przedszkolnego albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej.

 2. Wyboru programu dokonuje nauczyciel na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu. Z wybranym programem zapoznana jest rada rodziców oraz rodzice wychowanków. Przyjęty do realizacji program powinien być wdrażany przez cały okres edukacji przedszkolnej wychowanków - nawet przy zmianie nauczyciela.

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 4. Na życzenie i na koszt rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, tj. rytmika, nauka języka angielskiego, nauka religii, itp.

 1. Czas zajęć trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich;

 2. około 30 minut dla dzieci 5-6-lelnich.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 10

 1. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.

 2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

§ 11

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 2. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów;

 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 12

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców i opiekunów prawnych. Ramowy i dzienny rozkład dnia może ulegać zmianom w ciągu roku szkolnego.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla niego szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

W ciągu dnia nauczyciel powinien uwzględniać różnorodne formy działalności wychowanków, zarówno proponowane przez wychowawcę, jak i przez dzieci, realizowane w trakcie zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela, a także w trybie zajęć indywidualnych.

 1. Ramowy rozkład dnia może zawierać następujące formy pracy: sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, twórcze, badawcze, konstrukcyjne, manipulacyjne, ruchowe, tematyczne, dowolne, gry i zabawy stolikowe, rozmowy indywidualne z dziećmi, pracę kompensacyjno-wyrównawczą, czynności porządkowo-gospodarcze i higieniczne, zajęcia bezpośrednio kierowane przez nauczyciela, spacery i wycieczki, zabawy na powietrzu, słuchanie utworów literackich, praca z książką, oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych, ćwiczenia graficzne, manualne, utrwalanie wiadomości zdobytych przez dzieci, zajęcia dodatkowe, posiłki.

§ 13

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 1. Na wniosek dyrektora i rady przedszkola organ prowadzący ustala dzienny czas pracy przedszkola, określany na dany rok szkolny w projekcie organizacyjnym (w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż pięć godzin dziennie).

 2. Na wniosek dyrektora i rady przedszkola organ prowadzący ustala termin przerwy pracy przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej:

 1. wniosek dotyczący planowej przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola składa dyrektor przedszkola do 31 marca każdego roku do organu prowadzącego.

 2. wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy przedszkola, w tym zmiany kadrowe, dokonywane są w formie aneksu do projektu organizacyjnego, zatwierdzonego na dany rok szkolny ze stosownym wyprzedzeniem.

 1. Przedszkole jest czynne 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00. Ze względu na dowóz dzieci do przedszkola autobusem szkolnym czas pracy przedszkola przedłuża się do 6 godzin dziennie (2 razy w tygodniu).

 2. Przedszkole nie prowadzi żywienia dzieci.

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 14

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracownika obsługi. Obsługę administracyjną przedszkola wykonuje Urząd Gminy Strzelce.

 2. Zasady wynagradzania i zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.

§ 15

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Współpracuje z psychologiem, pedagogiem oraz doradcą metodycznym.

 2. Do zadań nauczyciela należy:

 1. realizacja statutowych celów i zadań przedszkola oraz przyjętego programu dydaktyczno-wychowawczego;

 2. prowadzenie planowej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w powierzonym oddziale oraz odpowiedzialność za poziom tej pracy ; prowadzenie obserwacji pedagogicznych wychowanków;

 3. odpowiedzialność za życie oraz zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz otoczenie ich troskliwą opieką;

 4. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń;

 5. inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz poczucia współodpowiedzialności za własne zachowania;

 6. zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym przygotowanie go do efektywnego osiągnięcia „gotowości szkolnej”.

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Nauczycie! ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. włączenie ich w działalność przedszkola.

§ 16

W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi. Zadania tych pracowników będą określone z chwilą ich zatrudnienia.

 1. W przedszkolu jest zatrudniona sprzątaczka. Do jej zadań należy:

 1. utrzymanie w czystości pomieszczeń wskazanych przez dyrektora przedszkola;

 2. spełnianie czynności obsługowych w stosunku do wychowanków, wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia:

 • podawanie herbaty,

 • pomoc w przygotowaniu do spaceru.

 1. utrzymanie w porządku i czystości terenu przedszkolnego;

 2. porządkowanie pomieszczeń po remontach i malowaniu;

 3. zabezpieczenie przedszkola w okresie przerw w jego działalności poprzez wygaszanie świateł i urządzeń elektrycznych, wodociągowych, zamknięcie okien i drzwi;

 4. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy.

 

Wychowankowie przedszkola

§ 17

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.

 4. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczny pobyt w przedszkolu, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania j ego godności osobistej;

 3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

§ 18

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola, w przypadku braku dostatecznego usprawiedliwienia nieobecności powyżej jednego tygodnia, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów).

 

Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Strzelcach w dniu 28.10.2000 r. (uchwała Nr 8/2000) w składzie:

Barbara Bembenista -

Iwona Kaczmarska -

Magdalena Wawrzyńska -

Danuta Kłosik -

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 08:06:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-27 08:06:53
 • Liczba odsłon: 884
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030991]

przewiń do góry